Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

3063 c272 500
Reposted fromgket gket viajazziee jazziee
1115 f968 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viajazziee jazziee

October 13 2018

1207 5d91
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaschaaf schaaf
Reposted fromFlau Flau viaschaaf schaaf
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viapoppyseed poppyseed
6134 f238
Reposted fromiminlove iminlove viajointskurwysyn jointskurwysyn
7016 2e85 500
"Ości" 11
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viapoppyseed poppyseed
6198 e689
Reposted fromstylte stylte viastuckedinsoul stuckedinsoul
5319 a987
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viamemez memez
1262 793b 500
Reposted frompampunio pampunio viamemez memez
1371 c5bb 500
me, every romantic evening
Reposted fromFlau Flau viamemez memez
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viaholymoly holymoly
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viaholymoly holymoly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl