Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

2032 561b 500
Author: unknown
Reposted frompressanybeton pressanybeton viamemez memez
3242 dff3 500
Reposted fromstroschek stroschek
1768 81be 500
4843 6d63 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viamemez memez
4164 6dfc 500
Reposted frompiehus piehus viaholymoly holymoly
5415 40cf 500
Reposted froms3 s3 viamemez memez

August 20 2018

4154 b417
Reposted frommrs-cold mrs-cold viablackheartgirl blackheartgirl
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viablackheartgirl blackheartgirl
6583 ad7b 500
Reposted fromtfu tfu viaAJK AJK
8830 62cd
1057 33e9 500
3263 92cb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamemez memez
0828 ba1e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamemez memez
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
6595 473a 500
Reposted fromtfu tfu viastroschek stroschek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl