Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

4154 b417
Reposted frommrs-cold mrs-cold viablackheartgirl blackheartgirl
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viablackheartgirl blackheartgirl
6583 ad7b 500
Reposted fromtfu tfu viaAJK AJK
8830 62cd
1057 33e9 500
3263 92cb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamemez memez
0828 ba1e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamemez memez
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
6595 473a 500
Reposted fromtfu tfu viastroschek stroschek
7747 1355 500
Reposted fromgaf gaf viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
4160 41df 500
Reposted fromtfu tfu viastroschek stroschek
7842 d521 500
Reposted fromtfu tfu viamemez memez

August 07 2018

7818 e018 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viamemez memez
2907 d888 500
Tags: zwierzaki
Reposted bytuleleSkydelan
6920 bfad 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaxvcth xvcth
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl